سوالات متداول

اگر محل فروشگاه جابجا شود چه باید کرد ؟

  • چنانچه محل فروشگاه تغییر پیدا کند فروشگاه موظف است آدرس جدید را نهایتا ظرف مدت 72 ساعت به موسسه اعلام نماید و پس از آن می تواند طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه دهد .
  • شرکت می تواند تغییر آدرس و یا هر تغییر دیگری در مشخصات پذیرنده را به اعضای باشگاه مشتریان پذیرنده اطلاع دهد .