سوالات متداول

اگر کارت های عضویت نزد پذیرنده مفقود شود چه اقدامی باید انجام داد ؟

  • در اینصورت فروشگاه موظف است بلافاصله پس از اطلاع مراتب را به موسسه اطلاع دهد و موسسه ظرف مدت 96 ساعت از زمان اطلاع، سریالکارت های مفقود شده را باطل کرده و هرگونه سوء استفاده از این کارت ها در این مدت به عهده فروشگاه طرف قرارداد می باشد .
  • فروشگاه موظف است به ازای هر کارت مفقود شده مبلغ 15000 ریال به عنوان خسارت به موسسه پرداخت نماید .