سوالات متداول

درصورت تغییر شغل در همان محل قبلی چه باید کرد ؟

  • چنانچه فعالیت فروشگاه تغییر پیدا کند فروشگاه موظف است این تغییر را نهایتا ظرف مدت 72 ساعت به موسسه اعلام نماید و پس از بررسی، صورتی که فعالیت جدید واجد شرایط همکاری با مانی بن باشد پذیرنده می تواند مانند روال سابق به فعالیت خود ادامه دهد ، این تغییر الزاما باید به اعضای باشگاه مشتریان پذیرنده اطلاع داده شود .