سوالات متداول

اگر سریال درج شده بر روی کارت مشتری مخدوش و ناخوانا باشد چه باید کرد ؟

چنانچه کارت مشتری توسط اسکنر موجود بر روی اپلیکیشن پذیرنده قابل خواندن نباشد، انجام تراکنش امکان پذیر نبوده و مشتری باید برای تعویض کارت خود اقدام نماید .